Jepotech ApS

VILLKOR

01. ANSÖKAN

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla JEPO TECH ApS (JEPO) erbjudanden, leveranser och andra tjänster, såvida de inte uttryckligen har avvikits från annat skriftligt avtal mellan parterna.

 

02. ERBJUDANDE

När inget särskilt anges är erbjudanden giltiga utan bindande. För beställningar av större eller mindre kvantiteter än vad som erbjuds förbehåller sig JEPO rätten att ändra pris och leveranstid. Erbjudanden är endast bindande för JEPO om JEPO fortfarande kan få varorna till de priser, priser, leveranstid och andra villkor som har legat till grund för JEPO: s erbjudanden efter mottagandet av den slutgiltiga beställningen. Alla priser inkluderar artikelns fabriksförpackning och märkning. JEPO förbehåller sig rätten att justera priserna till växelkursen på leveransdagen. Alla priser gäller exklusive fraktkostnader och tillämpliga statliga skatter när som helst.

 

03. BESTÄLL

JEPO förbehåller sig rätten att ändra mål, priser och liknande. på sina lagervaror utan föregående meddelande, och om inte annat överenskommits, noteras order till de priser som gäller på leveransdagen. Priserna är fristående och JEPO förbehåller sig rätten att beräkna nya eller ökade tullar, växelkurser, transportkostnader och andra utgifter – samt att höja priserna i de fall JEPO: s leverantör har reserverat några. ökning av löner, materialkostnader etc. som visas efter att ordern har listats. Sådana ändringar berättigar inte köparen att annullera beställningen. En hanteringsavgift för mindre leveranser debiteras enligt gällande regler vid varje tidpunkt. Försäljningsorder som täcker speciellt returnerade artiklar kan normalt inte annulleras utan vår leverantörs skriftliga bekräftelse. Kundorder som täcker JEPOs lagerutbud accepteras endast annulleras efter föregående skriftligt avtal. Vid ett erbjudande eller en orderbekräftelse anges de meddelade leveranstiderna i bästa uppskattning och beräknas från det datum då fullständig information om leveransen finns tillgänglig. I händelse av oförutsedda händelser som försenar eller gör leveransen omöjlig, även för JEPOs leverantör, har JEPO rätt att säga upp avtalet som ingåtts helt eller delvis efter eget gottfinnande utan att kunna kräva skadestånd eller andra former av ekonomisk ersättning.

 

04. PRISER

Noterade priser fastställs vid godkännande inom acceptfristen. Alla priser i danska kronor eller euro är exklusive mervärdesskatt och andra skatter. Enhetspriser som anges i offerten är dagliga priser fritt fabrik. För underbeställningar reserveras priset. Till de angivna priserna tillkommer fraktkostnader, eventuella tillägg i samband med den överenskomna förlängda betalningsperioden, tillämpliga skatter, avgifter, avgifter etc. när som helst.

 

05. LEVERANS

Alla leveranser görs som sändningsköp om inte annat överenskommits. Leveranstiderna som anges av JEPO är ungefärliga, och om JEPO kommer till slutsatsen att en angiven leveranstid inte kan följas, eller att en fördröjning måste anses sannolik, kommer köparen att meddelas och så långt som möjligt om leveranstid förväntas kunna ske. JEPO ansvarar inte för driftsförluster, förlorade intäkter eller andra indirekta förluster som beror på försenad leverans till köparen eller hans köpare. Om köparen kan dokumentera att han har lidit förlust i andra avseenden till följd av JEPOs leveransförsening, är JEPOs ansvar för detta begränsat till högst 5% av värdet på JEPOs leverans, som köparen inte kan använda som avsett, jfr. vidare under punkt 7.

 

06. FRAKT

Alla varor levereras på det sätt som JEPO alltid anser lämpligast – och utan ansvar för fraktdifferenser. Frakt sker på köparens bekostnad och risk, och skador och förseningar under frakt ersätts därför inte. Alla varor som levereras vid prov / lån måste returneras på de villkor som anges på leveranssedeln. Standard debiteras med ett belopp enligt gällande regler vid en given tidpunkt.

 

07. EXTRAORDINÄRA VILLKOR M.V.

Alla leveranser görs till ett bekräftat pris och tid, men i båda avseenden med JEPO: s reservationer för eventuella ändringar som kan bero på omständigheter som ligger utanför JEPO: s kontroll som inträffar efter orderbekräftelsen och som resulterar i att villkoren för att avtalet måste uppfyllas är väsentligt ändras i förhållande till rådande förhållanden vid tidpunkten för orderbekräftelsen. Sådana villkor inkluderar följande, eftersom noteringen inte bör betraktas som uttömmande: Arbetstvister med JEPO eller deras underleverantörer, förändringar i offentliga skatter eller tullar, valutarestriktioner, valutakursförändringar, brand, krig, oro, naturkatastrofer.

 

08. GARANTIVILLKOR

JEPO strävar hela tiden efter att leverera varor som uppfyller de standarder och specifikationer som anges i JEPO: s och respektive leverantörers datablad och andra tekniska specifikationer. Om dessa specifikationer inte uppfylls åtar sig JEPO att gratis byta ut den defekta delen eller delarna mot kunden inom den leveransperiod som anges för produkten i fråga (2 år för IEEE 488-hårdvara, 1 år för icke-IEEE 488 hårdvara och 90 dagar för kablar och programvara), jfr. 10, 11 och 13.

 

09. FASTIGHET

JEPO förbehåller sig ägandet av de levererade produkterna tills den slutliga betalningen har skett.

 

10. ANSVAR FÖR FEL

Om, inom 12 månader efter leverans, fel och defekter konstateras i de produkter som levereras av JEPO, som beror på konstruktion, tillverkning eller material, måste JEPO – med förbehåll för tidigt klagomål, jfr. punkt 11, – reparera eller leverera angelfishen gratis. De defekta delarna måste skickas till JEPO franco, varefter nödvändiga reparationer eller utbyten kommer att göras så snart som möjligt inom normal arbetstid. JEPO betalar dock fraktkostnaden till JEPO eller någon annan plats som JEPO har utsett om varan är defekt vid mottagandet (“Död vid ankomst”), om JEPO har skickat kunden en annan produkt än beställd, eller om varan returneras i koppling till en återkallande åtgärd. Reservdelar och reparerade delar levereras av JEPO från fabrik. Kostnaden för demontering och återmontering av delarna bärs av köparen. JEPO avsäger sig allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden och kan inte vara skyldig att tillhandahålla ytterligare avhjälpande eller reparation, eller kompensation eller kompensation av något slag. JEPO ansvarar således inte för förseningar, rörelseförluster, förlorade intäkter eller andra indirekta förluster på grund av felaktig leverans.

 

11. KLAGOR

Efter mottagandet av artikeln måste kunden undersöka och testa den för att fastställa eventuella brister och brister. Fel eller defekter i varor som hittats eller bör hittas under denna undersökning och testning måste meddelas JEPO inom 30 dagar efter leverans. Klagomål om brister som inte kunde hittas under undersökning och test av leveransen måste göras skriftligen till JEPO omedelbart efter att felet har upptäckts.

 

12. PRODUKTANSVAR

Om en produkt som levereras av JEPO enligt detta avtal direkt orsakar fysisk skada på personer eller varor, och skadan enbart beror på en defekt i produkten, tar JEPO ansvar för detta, i den utsträckning som JEPO avslutar detta, eller det åläggs av en dansk lag behörig domstol. I den utsträckning som JEPO kan åläggas produktansvar gentemot tredje part, är köparen skyldig att skada JEPO, så att JEPO ställs som om ansvarsbegränsningar i enlighet med dessa försäljnings- och leveransvillkor var tillämpliga på tredje part.

 

13. ÅTERVÄNDER

Speciellt tillverkade eller speciellt tagna varor kan normalt inte returneras utan skriftlig bekräftelse från JEPO: s leverantör, och då endast på dess villkor. Nya oanvända artiklar från vårt standardlagerprogram i original, obruten förpackning kan returneras, men endast efter överenskommelse, och endast mot en avgift på 15% av artikelns fakturavärde. Allt som returneras till JEPO måste ha ett referensnummer som måste erhållas från JEPO innan det returneras och skickas till vår adress. Leveransen sker på avsändarens bekostnad och risk. Belopp som JEPO kommer att debiteras eller kan hålla efter mottagandet dras av när du krediterar värdet på sändningen.

 

14. AVTAL OM UTVECKLING

Om JEPO åtar sig att köparen utvecklar, modifierar eller tillverkar produkter i enlighet med kravspecifikationer, tecknas ett särskilt utvecklingsavtal som måste innehålla en exakt specifikation av köparens krav på produkten. Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller i den utsträckning som inte annat anges i utvecklingsavtalet och med de förändringar som följer av relationen. I den utsträckning rättigheterna till den utvecklade produkten enligt utvecklingsavtalet måste tillhöra köparen, överförs inte rättigheterna till honom förrän hela JEPO-ersättningen har betalats. JEPO ansvarar inte för kränkningar av tredje parts immateriella rättigheter om kränkningarna kan hänföras till köparens kravspecifikation.

 

15. KÖPARENS STANDARD

Om köparen inte betalar saldon betraktas det som en överträdelse av alla saldon som alltså anses vara förfallna till betalning, oavsett vilken kredit som beviljats.

 

16. TVISTER Tvister rörande ingående eller tolkning av avtalet måste avgöras i enlighet med danska rättsliga regler, inklusive tull- och handelspraxis. Om inget annat följer av obligatoriska danska rättsregler måste förfaranden inledas på JEPO: s hemvist.

 

17. BETALNINGSVILLKOR

Förfallodagen är det som anges på fakturan. Vid betalning senare än förfallodagen beräknas ränta från förfallodagen för fakturabeloppet inklusive moms till den procent som anges på fakturan. Klagomål berättigar inte köparen att hålla inne betalningen för levererade tjänster. JEPO förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning, inklusive för leverans till oregistrerade kunder och registrering av specialvaror.

 

18. BANKGARANTI

På JEPO: s begäran är köparen skyldig att ställa en bankgaranti som säkerhet för betalning.

 

19. KREDITFÖRSÄKRING

JEPO har rätt att vägra att ingå ett avtal med kredit om fordran inte kan kreditförsäkras av XXXXXXXXXXXX.

 

20. ÖVRIGA VILLKOR

I den mån ovanstående villkor inte är heltäckande hänvisas till NLS 82 Allmänna leveransvillkor för leveranser av standardvaror. För leverans av maskiner och annan mekanisk och elektrisk utrustning, se NL 85 och NLM 84 på samma sätt.

Jepotech ApS – Sandbakkevej 44 – 4390 Vipperød – Tel. 5911 0199 – Fax 5911 0299