Jepotech ApS
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

01. ANVENDELSE

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle JEPO TECH ApS (JEPO) tilbud, leverancer og andre ydelser, med mindre de udtrykkeligt måtte være fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

02. TILBUD

Når intet særligt er anført, er tilbud gældende uden forbindende. Ved ordrer på større eller mindre kvanta end tilbudt forbeholder JEPO sig ret til ændring i pris og leveringstid. Tilbud er kun bindende for JEPO, såfremt JEPO ved modtagelse af endelig specificeret ordre stadig kan fremskaffe varerne til de priser, kurser, leveringstider og øvrige betingelser, som har ligget til grund for JEPO’s tilbud. Alle priser indeholder varens fabriksemballering og mærkning. JEPO forbeholder sig ret til at regulere priserne efter leveringsdagens kurs. Alle priser gælder eksklusive fragtomkostninger og de til enhver tid gældende statsafgifter.

03. ORDRER

JEPO forbeholder sig ret til at ændre mål, priser o.l. på sine lagervarer uden forudgående meddelelse, og hvor andet ikke er aftalt, noteres ordrer til de på leveringsdagen gældende priser. Priserne er fritblivende, og JEPO forbeholder sig ret til at beregne nye eller forhøjede toldafgifter, valutakurser, transportomkostninger og andre udgifter – samt til at forhøje priserne i tilfælde, hvor JEPO’s leverandør har taget forbehold for evt. forhøjelse af arbejdslønninger, materialeomkostninger etc., som fremkommer, efter at ordren er noteret. Sådanne ændringer berettiger ikke køber til annullering af ordren. Ekspeditionsgebyr for mindre leverancer debiteres efter de til enhver tid gældende regler. Kundeordrer dækkende specielt hjemtagne varer kan normalt ikke annulleres uden vor leverandørs skriftlige bekræftelse. Kundeordrer dækkende JEPO’s lagersortiment accepteres kun annulleret efter forudgående skriftlig aftale. Ved tilbud eller ordrebekræftelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen foreligger. Såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som forsinker eller umuliggør levering, også for JEPO’s leverandør, er JEPO berettiget til helt eller delvis efter eget valg at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning eller anden form for økonomisk kompensation.

04. PRISER

Anførte priser er faste ved accept indenfor acceptfristen. Alle priser, der i danske kroner eller Euro, er eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter. Enhedspriser angivet i tilbud er dagspris ab fabrik. Ved delordrer forbeholdes prisen reguleret. Til de anførte priser tillægges fragtomkostninger, eventuelt tillæg i forbindelse med aftalt forlænget betalingstid, de til enhver tid gældende skatter, afgifter, bidrag m.v.

05. LEVERING

Alle leverancer sker som forsendelseskøb medmindre andet er aftalt. De af JEPO oplyste leveringstider er omtrentlige, og såfremt JEPO kommer til den opfattelse, at en anført leveringstid ikke kan overholdes, eller at en forsinkelse må anses for sandsynlig, vil køber modtage meddelelse herom samt såvidt muligt om det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. JEPO er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, der som følge af forsinket levering rammer køberen eller dennes købere. Såfremt køber kan dokumentere at have lidt tab i øvrigt som følge af JEPO’s forsinkelse med leverancen, er JEPO’s ansvar herfor begrænset til maksimalt 5% af værdien af JEPO’s leverance, som køberen ikke kan tage i brug efter hensigten, jfr. endvidere nedenfor punkt 7.

06. FORSENDELSE

Alle varer forsendes på den måde, JEPO til enhver tid finder mest hensigtsmæssig – og uden ansvar for fragtdifferencer. Forsendelse sker på købers regning og risiko, og beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen erstattes derfor ikke. Alle varer leveret på prøve/udlån skal returneres på de på følgesedlen anførte betingelser. Misligeholdelse debiteres med et beløb efter de til enhver tid gældende regler.

07. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD M.V.

Alle leverancer sker til bekræftet pris og tid, men i begge henseender med JEPO’s forbehold for de ændringer, som måtte følge af omstændigheder udenfor JEPO’s kontrol, der indtræffer efter ordrebekræftelsen og som medfører at de vilkår, hvorunder aftalen skal opfyldes, er væsentligt ændrede i forhold til de på tidspunktet for ordrebekræftelsen herskende forhold. Som sådanne forhold betragtes blandt andet følgende, idet opregningen ikke skal betragtes som udtømmende: Arbejdskonflikter hos JEPO eller deres underleverandører, ændringer i offentlige skatter eller afgifter, valutarestriktioner, valutakursændringer, brand, krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer.

08. GARANTIFORHOLD

JEPO bestræber sig på til enhver tid at levere varer, som opfylder de normer og specifikationer, der er anført i JEPO’s, respektive leverandørers datablade og øvrige tekniske specifikationer. Dersom disse specifikationer ikke er overholdt, påtager JEPO sig at ombytte den eller de defekte dele uden beregning for kunden inden for den periode fra levering, der er fastsat herfor for den omhandlede vare (2 år for IEEE 488 hardware, 1 år for non-IEEE 488 hardware og 90 dage for kabler og software), jf. dog pkt. 10, 11 og 13.

09. EJENDOMSFORHOLD

JEPO forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter indtil endelig betaling har fundet sted.

10. ANSVAR FOR MANGLER

Såfremt der inden 12 måneder fra leveringen konstateres fejl og mangler ved de af JEPO leverede produkter, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale, skal JEPO – under forudsætning af rettidig reklamation, jfr. punkt 11, – uden beregning reparere eller omlevere det angelfulde. De mangelfulde dele skal tilsendes JEPO franco, hvorefter der hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid vil blive foretaget nødvendige reparationer eller ske omlevering. JEPO betaler dog omkostningerne ved forsendelse til JEPO eller et andet af JEPO udpeget sted, såfremt varen er defekt ved modtagelsen (“Dead on Arrival”), såfremt JEPO har sendt kunden et andet produkt end bestilt, eller såfremt varen returneres i forbindelse med en tilbagekaldelsesaktion. Erstatningsdele og reparerede dele leveres af JEPO ab fabrik. Omkostningerne ved af- og genmontering af delene påhviler køber. JEPO fraskriver sig ethvert ansvar iøvrigt for fejl eller mangler, og kan ikke tilpligtes at yde yderligere afhjælpning eller reparation, eller erstatning, eller godtgørelse af nogen art. JEPO er således ikke ansvarlig for forsinkelse, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab som følge af mangelfuld levering.

11. REKLAMATIONER

Kunden skal ved modtagelsen af varen undersøge og afprøve denne med henblik på at konstatere eventuelle fejl og mangler. Fejl eller mangler ved varer, der konstateres eller burde kunne konstateres ved denne undersøgelse og afprøvning, skal meddeles JEPO inden 30 dage fra levering. Reklamation over mangler, som ikke kunne konstateres ved undersøgelse og afprøvning af leverancen, skal ske skriftligt overfor JEPO straks efter at manglen er konstateret.

12. PRODUKTANSVAR

Såfremt et af JEPO under denne aftale leveret produkt, direkte forvolder fysisk skade på personer eller gods, og skadeforvoldelsen alene skyldes en fejl ved produktet, påtager JEPO sig ansvar herfor, i det omfang JEPO forligsmæssigt indvilger heri, eller det pålægges af en efter dansk lovgivning hertil kompetent domstol. I det omfang JEPO måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køber forpligtet til at holde JEPO skadesløs, således at JEPO stilles som om ansvarsbegrænsninger i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser var gældende overfor trediemand.

13. RETURNERINGER

Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan normalt ikke returneres uden JEPO’s leverandørs skriftlige bekræftelse, og da kun på dennes betingelser. Nye ubrugte varer fra vort standard-lagerprogram i original, ubrudt emballage kan eventuelt tages retur, men kun efter forudgående aftale, og kun mod et gebyr på 15% af varens fakturaværdi. Alt der returneres til JEPO, skal påføres et referencenummer, der skal indhentes fra JEPO forud for returneringen, og sendes tilvor adresse. Forsendelsen sker for afsenderens regning og risiko. Beløb, som JEPO bliver afkrævet eller må afholde ved modtagelsen, vil blive fratrukket ved krediteringen af forsendelsens værdi.

14. UDVIKLINGSAFTALER

Såfremt JEPO påtager sig for køberen at udvikle, ændre eller fremstille produkter efter kravsspecifikationer, indgåes en særlig udviklings-aftale, som skal indeholde en nøje specifikation af køberens krav til produktet. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende i det omfang andet ikke fremgår af udviklingsaftalen og med de ændringer, som følger af forholdets natur. I det omfang rettighederne til det udviklede produkt ifølge udviklingsaftalen skal tilhøre køberen, overgår rettighederne først til denne, når hele JEPO’s vederlag er betalt. JEPO er ikke ansvarlig for krænkelser af trediemands immaterielle rettigheder, såfremt krænkelserne kan henføres til køberens kravs-specifikation.

15. KØBERS MISLIGEHOLDELSE

Misligeholder køberen betaling af mellemværende, betragtes det som misligeholdelse af samtlige mellemværender, der således anses som forfaldne til betaling, uanset indrømmet kredit.

16. TVISTER Tvister vedrørende indgåelse eller fortolkningen af aftalen skal afgøres efter danske retsregler, herunder sædvaner og handelskutymer. Hvor ikke andet følger af ufravigelige danske lovregler, skal sag anlægges ved JEPO’s hjemting.

17. BETALINGSBETINGELSER

Forfaldstidspunktet er det på fakturaen anførte. Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes rente fra forfaldsdato af fakturabeløbet inklusive moms med den på fakturaen anførte procentsats. Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. JEPO forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling, herunder ved levering til ikke registrerede kunder og indforskrivning af specielle varer.

18. BANKGARANTI

På JEPO’s anmodning er køberen forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

19. KREDITFORSIKRING

JEPO er berettiget til at afvise indgåelse af aftale med kredit, såfremt fordringen ikke kan kreditforsikres af XXXXXXXXXXXX.

20. ØVRIGE BETINGELSER

I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises til NLS 82 Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af standardvarer. For levering af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr henvises på samme måde til NL 85 og NLM 84.